OPĆINA MARTINSKA VES
PREDHODNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
Rad općinskog vijeća 2021.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
1. Odluku o izboru Mandatnog povjerenstva 2. lzvješće Mandatnog povjerenstva o mandatima članova Općinskog vijeća Općine Martinska Ves i verifikacija mandata 3. Odluku o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja 4. 1. Odluku o izboru predsjednika 4.2. Odluku o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 5. Odluku o izboru povjerenstva za statutarno-pravna pitanja 6. Odluku o izboru povjerenstva za financije i proračun 7. Odluke o izmjeni Odluke o određivanju plaće, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća, te službenika i namještenika Općine Martinska Ves.

Saziv 2. sjednice Općinskog vijeća Općine M.Ves

II. sjednica Općinskog vijeća
1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2020. godinu a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020.godini, b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini, c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2020. godinu, d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu, e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020.godinu f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu g) Izvješće o radu vlastitog pogona za 2020. godinu g.1.) Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Vlastitog pogona za 2019. godinu 2. Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Martinska Ves za 2020. godinu 3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje 01.01.- 30.06.2021. godine a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju 01.01. do 30.06 2021. godine, b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju 01.01. do 30.06 2021. godine, c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju 01.01. do 30.06. 2021. godine, d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za razdoblje 01.01. do 30.06 2021. godine e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za razdoblje 01.01. do 30.06 2021. godine f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01. do 30.06 2021. 4.1. Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves u 2020. godini 4.2. Odluku o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves u 2020. godini 5. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima 6. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Martinska Ves za 2021. godinu 7.1.Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2020. godinu 7.2.Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2020. godinu 8.1.Izvješće o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves u 2020. godini 8.2.Odluka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves u 2020. godini 9. Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u gađenje građevine javne i društvene namjene (predškolska ustanova), 2.b skupine, Dječji vrtić 10. Odluku o ustupanju prava korištenja smještajnih kapaciteta u poslovnom objektu u Zaostrogu za 2022. godinu 11.1. Izvješće o radu Općinskog načelnika, za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine 11.2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine 12. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Martinska Ves u 2021. godini.

ZAPISNIK S KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MARTINSKA VES

Saziv 3. sjednice Općinskog vijeća Općine M.Ves

zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

Odluku o davanju suglasnosti DVD-u Lijeva Martinska Ves za provedbu ulaganja u opremanje vatrogasnog doma DVD-a Lijeva Martinska Ves 1.a) Opis projekta 2. Odluku o parcelaciji k.č.br. 18 u k.o Mahovo-Poslovna zona „Mahovo“ i prodaji parceliranih dijelova u vlasništvu Općine Martinska Ves
III. sjednica Općinskog vijeća
IV. sjednica Općinskog vijeća
1. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Martinska Ves za 2021. godinu a) II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu, b) II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, c) II. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini d) II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021. godinu, 2. Proračun Općine Martinska Ves za 2022. godinu, a) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu, b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu, c) Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini d) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022. godinu, e) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu f) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu 3. Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Martinska Ves za 2022. godine 4. Odluku o jednokratnim novčanim potporama osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicima s područja Općine Martinska Ves za maturalno putovanje u 2022. godini 5. Odluku o jednokratnim novčanim potporama učenicima i studentima s područja Općine Martinska Ves za učeničku/akademsku 2022./2023. godinu 6. Odluku o isplati prigodne naknade-uskrsnice umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade 7. Odluku o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Martinska Ves u dječjim vrtićima 8. Odluku o ustupanju prava korištenja smještajnih kapaciteta u poslovnom objektu u Zaostrogu za 2022. godinu 9. Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Martinska Ves za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Martinska Ves za 2022. godinu.

zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves