1. Zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves 2. Odluka o izboru Mandatne komisije 3. Izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Martinska Ves na redovnim izborima održanim 19.svibnja 2013. godine 4. Rješenje o izboru članova Povjerenstva za izbore i imenovanja 5. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Martinska Ves 6. Rješenje o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves   
1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje od 01.01-30.06.2013. godine, 2. Izmjene i dopune proračuna Općine Martinska Ves za 2013. godinu, 3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Sisačko-moslavačke županije, 4. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013. godini, 5. Izmjene i dopuna Plana zaštite od požara, 6. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Martinska Ves za 2013. godinu, 7. Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja, 8.  Statut Općine Martinska Ves, 9.  Poslovnik Općinskog vijeća Općine Martinska Ves, 10. Odluka o izboru povjerenstva za statutarno-pravna pitanja, 11. Odluka o izboru povjerenstva za financije i proračun, 12. Odluka o imenovanju Socijalnog vijeća Općine Martinska Ves, 13. Odluka o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, 14. Odluka o izboru Mandatne komisije, 15. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja sa psima lutalicama i ostalim napuštenim i izgubljenim životinjama, 16. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine, 17. Odluke o produžetku roka Ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova, 18.Odluka o imenovanju predstavnika Općine Martinska Ves u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu  u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Martinska Ves, 19. Odluka o dodjeli godišnje nagrade, 
1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u jedinicama lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj županiji 2. II. Izmjene i dopune proračuna Općine Martinska Ves za 2013. godinu 3. Proračun Općine Martinska Ves 4. Odluka o izmjeni Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan     zdravstvenih ustanova za područje Općine Martinska Ves 5. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Martinska Ves
1. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2013. godini, te usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na     području Općine Martinska Ves u 2014. godini 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje srpanj  - prosinac  2013. godine 3. Odluka o zajedničkim pašnjacima na području Općine Martinska Ves u vlasništvu države 4. Odluka o gašenju javne rasvjete na području Općine Martinska Ves 5. Odluka o raspoređivanju sredstava iz iz Proračuna Općine Martinska Ves za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Martinska Ves za 2014. godinu 6. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Martinska Ves
1.Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za 2013. godinu        a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini        b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013.godini        c) Izvještaj o izvršenju Programa razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2013.godini        d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2013.godinu 2.  Odluka o prihvaćenju Izvješća o radu vlastitog pogona za 2013. godinu          3.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju vlastitog pogona Općine Martinska Ves 4.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Općine Martinska Ves 5.  Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Martinska Ves 6.   Odluka o određivanju plaće, naknada i drugih primanja Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika, članova Općinskog vijeća, te službenika i namještenika      Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Martinska Ves 7.   Odluka o davanju na uporabu objekta u vlasništvu Općine Martinska Ves Moto udurzi „Iron Heart“, Podružnica Martinska Ves, bez naknade 8.    Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Martinska Ves za 2014. godinu 9.   Odluka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice u 2013. godini 10. Odluka o prihvaćanuju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice u 2013. godini
1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje od 01.01-30.06.2014. godine, a)        Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.-30.06.2014. godine, b)       Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01. 30.06.2014. godine, c)        Izvještaj o izvršenju Programa razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja za  razdoblje 01.01.-30.06.2014. godinu, d)       Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za razdoblje 01.01.-30.06.2014. godine, 2.    1. Izmjene i dopune proračuna Općine Martinska Ves za 2014. godinu, a)  1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, b) 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, c) 1. Izmjene i dopune Programa razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2014. godinu, d) 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu, 3.  Odluka o dopunama Statuta Općine Martinska Ves 4.  Odluka o dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Martinska Ves 5.  Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Martinska Ves 6.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju plaće, naknada i drugih primanja Općinskog načelnika,      zamjenika Općinskog načelnika, članova Općinskog vijeća, te službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i      Vlastitog pogona Općine Martinska 7.  Odluka o sklapanju Aneksa Ugovora o koncesiji  za prijevoz pokojnika i pogrebne usluge 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje siječanj-lipanj  2014. godine 9. Odluka o dodjeli godišnje nagrade.
1.           2. Izmjene i dopune proračuna Općine Martinska Ves za 2014. godinu, a)  2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.godinu, b)  2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu, c)  2. Izmjene i dopune Programa razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2014. godinu, d)  2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu, 2.         Proračun Općine Martinska Ves za 2015. godinu a)      Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini b)      Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini c)      Program razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2015. godini d)      Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu
3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Sisačko-moslavačke županije 4. Odluka o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja  u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Sisačko-moslavačke županije 5.  Odluka o izradi ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves 6.  Odluka o pripajanju  Lokalnoj akcijskoj grupi „Zrinska gora-Turopolje“ 7.  Odluka o izmjenama  i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine MartinskaVes 8. Odluka o jednokratnim novčanim potporama studentima s područja Općine Martinska Ves za akademsku 2014/2015. godinu 9. Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika općinskog suda u Sisku
1. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu 2.  Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Martinska Ves      za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača          zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Martinska Ves za 2015. godinu 3. Odluku  o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika 4. Odluku o  komunalnim djelatnostima i  načinu njihova obavljanja  na području Općine Martinska Ves 5. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju vlastitog pogona Općine Martinska Ves 6.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu  općinskog načelnika za razdoblje 01.01.2014.-31.12.2014.godine 7. Odluku  o otpisu potraživanja s osnova komunalne naknade 8.Odluku o izradi „Strategije razvoja poljoprivrede i dopunskih djelatnosti na području Općine Martinska Ves u razdoblju 2015. –2020.“
I       1.   Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za 2014. godinu a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.godini c) Izvještaj o izvršenju Programa gospodarenja  poljoprivrednim zemljištem u 2014.godini d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014.godinu e)  Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu vlastitog pogona za 2014. godinu 2.    1. Izmjene i dopune proračuna Općine Martinska Ves za 2015. godinu a) 1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu b) 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2015. godinu c) 1.  Izmjene i dopune Programa gospodarenja  poljoprivrednim zemljištem za 2015. godinu d) 1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu 3.    Odluka o određivanju novih imena ulica u naselju Strelečko 4.    Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Martinska Ves 5.    Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave: Opskrba električnom energijom Općine Martinska Ves 6.    Odluka o pristupanju Općine Martinska Ves Udruzi općina u Republici Hrvatskoj          7.    Odluka o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Martinska Ves
KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
DOKUMENTE MOŽETE OTVORITI KLIKOM NA WORD IKONU SA DESNE STRANE
2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
2. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
Zapisnik s 2. sjednice Općinskog vijeća
1
2
1
2
3. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
Zapisnik s 3. sjednice Općinskog vijeća
4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
4. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
Zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća
5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
5. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća
7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Zapisnik s 6. sjednice Općinskog vijeća
6. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Zapisnik s 7. sjednice Općinskog vijeća
7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves
8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
Zapisnik s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves
9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
1.  Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine      Martinska Ves u 2015. godini, 2.   Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Martinska Ves za 2015.godinu, 3.   Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice u 2014. godini 4.   Odluku o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice u 2014. godini 5.   Odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji za 2014. godinu 6.   Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju plaće, naknada i drugih primanja Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika, članova Općinskog vijeća, te       službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine M. Ves 7.   Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zajedničkim pašnjacima na području Općine Martinska Ves u vlasništvu države 8.   Odluku o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu nihova obavljanja na području Općine Martinska Ves 9.   Odluku o promjeni i određivanju novih imena ulica u naselju Strelečko 10. Odluku o jednokratnim novčanim potporama učenicima s područja Općine Martinska Ves upisanim u 1. razred osnovne škole u školskoj 2015./2016. godini 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine 
10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
1.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje od 01.01 - 30.06.2015. godine     a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.- 30.06.2015. godine,     b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01. - 30.06.2015. godine,     c) Izvještaj o izvršenju Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem za  razdoblje 01.01.-30.06.2015. godinu,     d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine, 2.    2. Izmjena i dopuna proračuna Općine Martinska Ves za 2015. godinu,     a) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,     b) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,     c) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2015. godinu,     d) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu, 3.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves 4.    Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanje javne rasvjete na području Općine Martinska Ves 5.    Odluka o jednokratnim novčanim potporama studentima s područja Općine Martinska Ves 6.    Odluka o izmjeni Odluke o izboru povjerenstva za financije i proračun 7.    Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2015. godinu a Ves
11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves
10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
 1. Proračun Općine Martinska Ves za 2016. godinu a) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godinu b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu c) Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2016. godini d) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu e)  Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu f)   Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 2.  Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Martinska Ves za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe      birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Martinska Ves za 2016. godinu 3.   Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o visini najma za korištenje javne površine 4.  Odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz proračuna Općine Martinska Ves 5. Odluku o utvrđivanju kriterija za financiranje projekata i programa udruga čija je djelatnost od interesa za Općinu  Martinska Ves 6. Odluku o isplati nagrade rodiljama s područja Općine Martinska Ves
12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
- Zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves
11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
- Zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves
12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
OPĆINA MARTINSKA VES
1.    1.1. Odluku o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves 2016.-2022. godine        1.2. Plan gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves 2016.-2022. godine 2.   Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za 2015. godinu a)  Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godinu b)  Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu c) Izvještaj o izvršenju  Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u 2015. godini d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu f)  Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu vlastitog pogona za 2015. godinu 3.   1. izmjene i dopune Proračun Općine Martinska Ves za 2016. godinu      a)  I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godinu      b)  I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu      c)  I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu                                                     d) I. izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu                                                                       4.  Odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i                                                                            područne (regionalne) samouprave na području Sisačko-moslavačke županije 5.  Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Martinska Ves predsjedniku općinskog vijeća Ivici Šarecu 6.   Odluku o sufinanciranju pojačanog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Martinska Ves 7.  Odluku o visini naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta 8.  Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave: Opskrba električnom energijom Općine Martinska Ves  9.  Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave: prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do      nadležne patologije ili sudske medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije  10. Odluku o ukidanju Odluke o utvrđivanju kriterija za financiranje projekata i programa udruga čija je djelatnost od interesa za Općinu Martinska Ves 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje srpanj-prosinac  2015. godine
SLIJEDEĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA