DOKUMENTE MOŽETE OTVORITI KLIKOM NA WORD IKONU SA DESNE STRANE
1.  Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja u 2014. godini, te Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine      Martinska Ves u 2015. godini, 2.   Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Martinska Ves za 2015.godinu, 3.   Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice u 2014. godini 4.   Odluku o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice u 2014. godini 5.   Odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji za 2014. godinu 6.   Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju plaće, naknada i drugih primanja Općinskog načelnika, zamjenika Općinskog načelnika, članova Općinskog vijeća, te       službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine M. Ves 7.   Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o zajedničkim pašnjacima na području Općine Martinska Ves u vlasništvu države 8.   Odluku o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu nihova obavljanja na području Općine Martinska Ves 9.   Odluku o promjeni i određivanju novih imena ulica u naselju Strelečko 10. Odluku o jednokratnim novčanim potporama učenicima s područja Općine Martinska Ves upisanim u 1. razred osnovne škole u školskoj 2015./2016. godini 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine 
10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
1.    Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje od 01.01 - 30.06.2015. godine     a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.- 30.06.2015. godine,     b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01. - 30.06.2015. godine,     c) Izvještaj o izvršenju Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem za  razdoblje 01.01.-30.06.2015. godinu,     d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine, 2.    2. Izmjena i dopuna proračuna Općine Martinska Ves za 2015. godinu,     a) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,     b) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,     c) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja za 2015. godinu,     d) Prijedlog 2. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu, 3.    Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves 4.    Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanje javne rasvjete na području Općine Martinska Ves 5.    Odluka o jednokratnim novčanim potporama studentima s područja Općine Martinska Ves 6.    Odluka o izmjeni Odluke o izboru povjerenstva za financije i proračun 7.    Odluka o dodjeli javnih priznanja za 2015. godinu a Ves
11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Zapisnik s 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves
10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
 1. Proračun Općine Martinska Ves za 2016. godinu a) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godinu b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu c) Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2016. godini d) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu e)  Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu f)   Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 2.  Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Martinska Ves za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe      birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Martinska Ves za 2016. godinu 3.   Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o visini najma za korištenje javne površine 4.  Odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz proračuna Općine Martinska Ves 5. Odluku o utvrđivanju kriterija za financiranje projekata i programa udruga čija je djelatnost od interesa za Općinu  Martinska Ves 6. Odluku o isplati nagrade rodiljama s područja Općine Martinska Ves
12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
- Zapisnik s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves
11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
- Zapisnik s 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves
12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
OPĆINA MARTINSKA VES
1.    1.1. Odluku o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves 2016.-2022. godine        1.2. Plan gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves 2016.-2022. godine 2.   Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za 2015. godinu a)  Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.godinu b)  Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu c) Izvještaj o izvršenju  Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u 2015. godini d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2015. godinu e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu f)  Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu vlastitog pogona za 2015. godinu 3.   1. izmjene i dopune Proračun Općine Martinska Ves za 2016. godinu      a)  I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godinu      b)  I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu      c)  I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu                                                     d) I. izmjene i dopune  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu                                                                       4.  Odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i                                                                            područne (regionalne) samouprave na području Sisačko-moslavačke županije 5.  Odluku o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Martinska Ves predsjedniku općinskog vijeća Ivici Šarecu 6.   Odluku o sufinanciranju pojačanog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Martinska Ves 7.  Odluku o visini naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta 8.  Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave: Opskrba električnom energijom Općine Martinska Ves  9.  Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave: prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti do      nadležne patologije ili sudske medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije  10. Odluku o ukidanju Odluke o utvrđivanju kriterija za financiranje projekata i programa udruga čija je djelatnost od interesa za Općinu Martinska Ves 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje srpanj-prosinac  2015. godine
SLIJEDEĆE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA