1.A. Plan gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves za razdoblje 2018-2023. godine

1.B. Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves za razdoblje 2018.-2023. godine

2. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara Općine Martinska Ves za 2018. godinu

7. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik s 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

1.a Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2017. godinu

1.b. Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2017. godinu

2.a. Izvješće o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice

2.b. Odluku o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2017. godinu

3. Odluku o zajedničkim pašnjacima na području Općine Martinska Ves u vlasništvu Republike Hrvatske

4. Odluku o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Martinska Ves

5. Odluku o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Martinska Ves

6. Odluku o davanju suglasnosti na pripajanje Trgovačkog društva Vodoopsrkrba Kupa d.o.o. Trgovačkom društvu Sisački vodovod d.o.o.

7. Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

8. Odluku o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Martinska Ves

9. Odluku o sufinanciranju izgradnje magistralnog vodoopskrbnog voda Mahovo – Lijeva Martinska Ves

10. Odluku o jednokratnim novčanim potporama učenicima i studentima s područja Općine Martinska Ves za učeničku/akademsku 2018./2019. godinu

11. Odluku o pokretanju postupka izmjene grba i zastave Općine Martinska Ves

Zapisnik s 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

8. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluku o izboru Mandatnog povjerenstva

2. Izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Martinska Ves na redovnim izborima održanim 21.svibnja 2017. godine

3. Odluku o izboru članova Povjerenstva za izbore i imenovanja

4. Odluku o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

5. Odluku o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

6. Zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

1. Odluku o jednokratnim novčanim potporama učenicima i studentima s područja Općine Martinska Ves za učeničku/akademsku 2017./2018. godinu

2. Odluku o lokalnim porezima Općine Martinska Ves

3. Odluku o Izmjeni Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Martinska Ves

4. Odluku o provedbi postupaka jednostavne nabave

5. a) Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves u 2016. godini

b) Odluku o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves u 2016. godini

6. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

7. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Martinska Ves za 2017. godinu

8. Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2016. godinu

9. Odluku o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves u 2016. godini

10. Odluku o izboru povjerenstva za statutarno-pravna pitanja

11. Odluku o izboru povjerenstva za financije i proračun

12. Odluku o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Martinska Ves

13. Odluku o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

14. a) Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

b) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

Zapisnik s 2. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

2. sjednica Općinskog vijeća

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje 01.01-30.06.2017. godine

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju 01.01.-30.06.2017. godine

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju 01.01. - 30.06.2017. godine

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godinu

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01-30.06.2017. godine

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

2. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanje javne rasvjete na području Općine Martinska Ves

3. Odluku o dodjeli javnih priznanja, godišnjih nagrada i nagrade za životno djelo Općine Martinska Ves u 2017. godini - molim objaviti u "rad Općinskog vijeća"- 3. sjednica Općinskog vijeća

3. sjednica Općinskog vijeća

1. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Marinska Ves za 2017. godinu

a) II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini

b) II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

c) II. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu,

d) II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu

e) I izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

2. Proračun Općine Martinska Ves za 2018. godinu

a) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini

b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

c) Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godini

d) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu

e) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

f) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu

3 Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Martinska Ves za 2018. godine

4. Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Martinska Ves za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Martinska Ves za 2018. godinu

5. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Martinska Ves

4. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik s 3. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

1. Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada u Općini Martinska Ves

2. Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

3. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

4. Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Martinska Ves

5. Odluku o isplati prigodne naknade-uskrsnice umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade

6. Odluku o jednokratnim novčanim potporama osnovnoškolskim učenicima s područja Općine Martinska Ves za maturalno putovanje u 2018. godini

5. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

DOKUMENTE MOŽETE OTVORITI KLIKOM NA IKONU SA DESNE STRANE
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

1. Odluku o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martinska Ves za 2017. godinu

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini,

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini,

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu,

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

g) Izvješće o radu vlastitog pogona za 2017. godinu

3. Odluku o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves u 2017. godini

4. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

5. Odluku o sufinanciranju pojačanog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Martinska Ves u 2018. godini

6. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o isplati prigodne naknade-uskrsnice umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Marinska Ves za 2017. godinu

8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017. godine

6. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

OPĆINA MARTINSKA VES
PREDHODNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

9. sjednica Općinskog vijeća

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje 01.01- 30.06.2018. godine

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01. - 30.06.2018. godine

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine,

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine,

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01-30.06.2018. godine

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

2. Odluku o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara Općine Martinska Ves

3. Zaključak o pokretanju postupka izrade novog Plana zaštite od požara i nove Procjene ugroženosti od požara Općine Martinska Ves

4. Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju poslovne građevine na kč.br. 335/1, k.o. Martinska Ves u vatrogasni dom na područuju Općine Martinska Ves

5. Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju Kulturnog centra braće Radić na kč.br. 245, k.o. Desno Trebarjevo na području Općine Martinska Ves

6. Odluku o prihvaćanju izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Martinska Ves

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

1. Odluku o zajedničkim pašnjacima na području Općine Martinska Ves u vlasništvu države

2. Odluku o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Martinska Ves

3.Odluku o određivanju plaća, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća, te službenika i namještenika Općine Martinska Ves

4. Odluku o davanju „Spomen sobe braće Radić“ na upravljanje i korištenje ustanovi u kulturi „Kulturni centar braće Radić“

5. Odluku o javnim priznanjima Općine Martinska Ves

6. Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Martinska Ves u 2018. godini

Zapisnik s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

10. sjednica Općinskog vijeća

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini,

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini,

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu,

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu,

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.godinu

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

g) Izvješće o radu vlastitog pogona za 2018. godinu

2. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Martinska Ves za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Martinska Ves za 2019. godinu

3. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Martinska Ves za 2019. godinu

4. a) Izvješće o radu načelnika, za razdoblje 01.07.2018. do 31.12.2018. godine

b) Zaključk o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje 01.07.2018. do 31.12.2018. godine

13. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves