DOKUMENTE MOŽETE OTVORITI KLIKOM NA IKONU SA DESNE STRANE

SAZIV 5. SJEDNICA

U Martinskoj Vesi, 31. prosinac 2018.

SAZIVAM 5.  sjednicu Općinskog vijeća Općine Martinska Ves koja će se održati dana 31. siječnja 2018. godine (srijeda) u prostorijama Općine Martinska Ves s početkom u 18,00 sati
DOC 1
PREDSJEDNIK  Ivica Šarec, bacc.ing.techn.inf.
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

1. Odluku o izboru Mandatnog povjerenstva

2. Izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Martinska Ves na redovnim izborima održanim 21.svibnja 2017. godine

3. Odluku o izboru članova Povjerenstva za izbore i imenovanja

4. Odluku o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

5. Odluku o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

6. Zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

OPĆINA MARTINSKA VES
PREDHODNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluku o jednokratnim novčanim potporama učenicima i studentima s područja Općine Martinska Ves za učeničku/akademsku 2017./2018. godinu

2. Odluku o lokalnim porezima Općine Martinska Ves

3. Odluku o Izmjeni Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Martinska Ves

4. Odluku o provedbi postupaka jednostavne nabave

5.   a) Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves  u 2016. godini

      b) Odluku o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves  u 2016. godini

6.  Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

7.  Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Martinska Ves za 2017. godinu

8.  Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2016. godinu

9.  Odluku o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju  Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves u 2016. godini

10. Odluku o izboru povjerenstva za statutarno-pravna pitanja

11. Odluku o izboru povjerenstva za financije i proračun

12. Odluku  o osnivanju  Socijalnog vijeća Općine Martinska Ves

13. Odluku o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

14.   a) Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

        b) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

Zapisnik s 2. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves    

2. sjednica Općinskog vijeća

1.   Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje 01.01-30.06.2017. godine

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju 01.01.-30.06.2017. godine

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju 01.01. - 30.06.2017. godine

c)  Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za  razdoblje 01.01.-30.06.2017. godinu

d)  Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

e)   Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01-30.06.2017. godine

f)   Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

2.  Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanje javne rasvjete na području Općine Martinska Ves

3.  Odluku o dodjeli javnih priznanja, godišnjih nagrada i nagrade za životno djelo Općine Martinska Ves u 2017. godini - molim objaviti u "rad Općinskog vijeća"- 3. sjednica Općinskog vijeća

3. sjednica Općinskog vijeća

1.    II. izmjene i dopune Proračuna Općine Marinska Ves za 2017. godinu

a)     II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini

b)     II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

c)     II. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog  zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu,

d)  II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu

e)    I izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

2.   Proračun Općine Martinska Ves za 2018. godinu

a) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini

b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

c) Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godini

d) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu

e) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

f)  Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu

3 Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Martinska Ves za 2018. godine

4. Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Martinska Ves za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača   

    zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Martinska Ves za 2018. godinu

5. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Martinska Ves

4. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik s 3. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves  

1.   Odluku o  načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada u Općini Martinska Ves

2.   Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

3.   Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

4.   Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Martinska Ves

5.   Odluku o isplati prigodne naknade-uskrsnice umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade

6.   Odluku o  jednokratnim novčanim potporama osnovnoškolskim učenicima s područja Općine Martinska Ves za maturalno putovanje u 2018. godini

5. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik s 4. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves