14. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluku o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine

3. Odluku o kupnji k.č.br. 755, k.o Bok Palanječki u svrhu proširenja groblja Strelečko

4. Odluku o prodaji suvlasničkog dijela Općine Martinska Ves na nekretninama upisanim u zkul. br. 276. , k.o Martinska Ves Lijeva

5.1. Procjenu rizika od velikih nesreća za Općinu Martinska Ves

5.2. Odluku o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Martinska Ves

6. Odluku o komunalnim djelatnostima

7. Zaključak o pokretanju postupka izmjene javne rasvjete na području Općine Martinska Ves

8. Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Martinska Ves u 2019. godini

9.1. Izvješće o radu Općinskog načelnika, za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine

9.2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje <od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine

15. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

1.A. Plan gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves za razdoblje 2018-2023. godine

1.B. Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves za razdoblje 2018.-2023. godine

2. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara Općine Martinska Ves za 2018. godinu

7. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik s 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

1.a Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2017. godinu

1.b. Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2017. godinu

2.a. Izvješće o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice

2.b. Odluku o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2017. godinu

3. Odluku o zajedničkim pašnjacima na području Općine Martinska Ves u vlasništvu Republike Hrvatske

4. Odluku o prigovoru na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Martinska Ves

5. Odluku o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Martinska Ves

6. Odluku o davanju suglasnosti na pripajanje Trgovačkog društva Vodoopsrkrba Kupa d.o.o. Trgovačkom društvu Sisački vodovod d.o.o.

7. Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

8. Odluku o pokretanju postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Martinska Ves

9. Odluku o sufinanciranju izgradnje magistralnog vodoopskrbnog voda Mahovo – Lijeva Martinska Ves

10. Odluku o jednokratnim novčanim potporama učenicima i studentima s područja Općine Martinska Ves za učeničku/akademsku 2018./2019. godinu

11. Odluku o pokretanju postupka izmjene grba i zastave Općine Martinska Ves

Zapisnik s 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

8. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluku o izboru Mandatnog povjerenstva

2. Izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Martinska Ves na redovnim izborima održanim 21.svibnja 2017. godine

3. Odluku o izboru članova Povjerenstva za izbore i imenovanja

4. Odluku o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

5. Odluku o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

6. Zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

1. Odluku o jednokratnim novčanim potporama učenicima i studentima s područja Općine Martinska Ves za učeničku/akademsku 2017./2018. godinu

2. Odluku o lokalnim porezima Općine Martinska Ves

3. Odluku o Izmjeni Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Martinska Ves

4. Odluku o provedbi postupaka jednostavne nabave

5. a) Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves u 2016. godini

b) Odluku o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves u 2016. godini

6. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

7. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Martinska Ves za 2017. godinu

8. Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2016. godinu

9. Odluku o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves u 2016. godini

10. Odluku o izboru povjerenstva za statutarno-pravna pitanja

11. Odluku o izboru povjerenstva za financije i proračun

12. Odluku o osnivanju Socijalnog vijeća Općine Martinska Ves

13. Odluku o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

14. a) Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

b) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

Zapisnik s 2. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

2. sjednica Općinskog vijeća

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje 01.01-30.06.2017. godine

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju 01.01.-30.06.2017. godine

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju 01.01. - 30.06.2017. godine

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godinu

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01-30.06.2017. godine

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

2. Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanje javne rasvjete na području Općine Martinska Ves

3. Odluku o dodjeli javnih priznanja, godišnjih nagrada i nagrade za životno djelo Općine Martinska Ves u 2017. godini - molim objaviti u "rad Općinskog vijeća"- 3. sjednica Općinskog vijeća

3. sjednica Općinskog vijeća

1. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Marinska Ves za 2017. godinu

a) II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini

b) II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

c) II. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu,

d) II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu

e) I izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

2. Proračun Općine Martinska Ves za 2018. godinu

a) Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini

b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini

c) Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godini

d) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu

e) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

f) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018. godinu

3 Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Martinska Ves za 2018. godine

4. Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Martinska Ves za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Martinska Ves za 2018. godinu

5. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima Općine Martinska Ves

4. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik s 3. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

1. Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada u Općini Martinska Ves

2. Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

3. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

4. Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Martinska Ves

5. Odluku o isplati prigodne naknade-uskrsnice umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade

6. Odluku o jednokratnim novčanim potporama osnovnoškolskim učenicima s područja Općine Martinska Ves za maturalno putovanje u 2018. godini

5. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik s 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

DOKUMENTE MOŽETE OTVORITI KLIKOM NA IKONU SA DESNE STRANE
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

1. Odluku o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martinska Ves za 2017. godinu

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.godini,

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini,

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2017. godinu

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu,

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

g) Izvješće o radu vlastitog pogona za 2017. godinu

3. Odluku o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves u 2017. godini

4. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

5. Odluku o sufinanciranju pojačanog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Martinska Ves u 2018. godini

6. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o isplati prigodne naknade-uskrsnice umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Marinska Ves za 2017. godinu

8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017. godine

6. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

OPĆINA MARTINSKA VES
PREDHODNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Zapisnik s 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

9. sjednica Općinskog vijeća

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje 01.01- 30.06.2018. godine

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01. - 30.06.2018. godine

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine,

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine,

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01-30.06.2018. godine

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za razdoblje 01.01.-30.06.2018. godine

2. Odluku o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara Općine Martinska Ves

3. Zaključak o pokretanju postupka izrade novog Plana zaštite od požara i nove Procjene ugroženosti od požara Općine Martinska Ves

4. Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju poslovne građevine na kč.br. 335/1, k.o. Martinska Ves u vatrogasni dom na područuju Općine Martinska Ves

5. Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u izgradnju Kulturnog centra braće Radić na kč.br. 245, k.o. Desno Trebarjevo na području Općine Martinska Ves

6. Odluku o prihvaćanju izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Martinska Ves

7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

1. Odluku o zajedničkim pašnjacima na području Općine Martinska Ves u vlasništvu države

2. Odluku o prihvaćanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Martinska Ves

3.Odluku o određivanju plaća, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća, te službenika i namještenika Općine Martinska Ves

4. Odluku o davanju „Spomen sobe braće Radić“ na upravljanje i korištenje ustanovi u kulturi „Kulturni centar braće Radić“

5. Odluku o javnim priznanjima Općine Martinska Ves

6. Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Martinska Ves u 2018. godini

Zapisnik s 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

10. sjednica Općinskog vijeća

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018.godini,

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini,

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2018. godinu,

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu,

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2018.godinu

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu

g) Izvješće o radu vlastitog pogona za 2018. godinu

2. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Martinska Ves za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Martinska Ves za 2019. godinu

3. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Martinska Ves za 2019. godinu

4. a) Izvješće o radu načelnika, za razdoblje 01.07.2018. do 31.12.2018. godine

b) Zaključk o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje 01.07.2018. do 31.12.2018. godine

13. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

1. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Martinska Ves za 2019. godinu,

a) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.godini,

b) I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini,

c) I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje

izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

d) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019.godinu

2.1. Plan zaštite od požara

2.2. Odluku o prihvaćanju Plana zaštite od požara

3.1. Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

3.2. Odluku o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije

4.1. Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves u 2018. godini

4.2. Odluku o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves u 2018. godini

5. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

6.1. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2018. godinu

6.2. Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2018. godinu

7.1. Izvješće o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves u 2018. godini

7.2. Odluku o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves u 2018. godini

8. Odluku o komunalnom redu

9. Odluku o ustupanju prava korištenja smještajnih kapaciteta u poslovnom objektu u Zaostrogu za 2019. godinu

10.Odluku o jednokratnim novčanim potporama učenicima i studentima s područja Općine Martinska Ves za učeničku/akademsku 2019./2020. godinu