DOKUMENTE MOŽETE OTVORITI KLIKOM NA IKONU SA DESNE STRANE
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća

1. Odluku o izboru Mandatnog povjerenstva

2. Izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Martinska Ves na redovnim izborima održanim 21.svibnja 2017. godine

3. Odluku o izboru članova Povjerenstva za izbore i imenovanja

4. Odluku o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

5. Odluku o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

6. Zapisnik s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

OPĆINA MARTINSKA VES
PREDHODNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluku o jednokratnim novčanim potporama učenicima i studentima s područja Općine Martinska Ves za učeničku/akademsku 2017./2018. godinu

2. Odluku o lokalnim porezima Općine Martinska Ves

3. Odluku o Izmjeni Odluke o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Martinska Ves

4. Odluku o provedbi postupaka jednostavne nabave

5.   a) Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves  u 2016. godini

      b) Odluku o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves  u 2016. godini

6.  Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2017. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

7.  Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Martinska Ves za 2017. godinu

8.  Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2016. godinu

9.  Odluku o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju  Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves u 2016. godini

10. Odluku o izboru povjerenstva za statutarno-pravna pitanja

11. Odluku o izboru povjerenstva za financije i proračun

12. Odluku  o osnivanju  Socijalnog vijeća Općine Martinska Ves

13. Odluku o imenovanju povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

14.   a) Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

        b) Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine

Zapisnik s 2. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves    

2. sjednica Općinskog vijeća

1.   Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje 01.01-30.06.2017. godine

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju 01.01.-30.06.2017. godine

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju 01.01. - 30.06.2017. godine

c)  Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za  razdoblje 01.01.-30.06.2017. godinu

d)  Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

e)   Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01-30.06.2017. godine

f)   Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za razdoblje 01.01.-30.06.2017. godine

2.  Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih poslova održavanje javne rasvjete na području Općine Martinska Ves

3.  Odluku o dodjeli javnih priznanja, godišnjih nagrada i nagrade za životno djelo Općine Martinska Ves u 2017. godini - molim objaviti u "rad Općinskog vijeća"- 3. sjednica Općinskog vijeća

3. sjednica Općinskog vijeća