NACRT PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MARTINSKA VES za 2019.

(05.07.2019. - 12.07.2019.)

MVREB2019-1-programi
MVREB2019-1

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

(05.07.2019. - 12.07.2019.)

PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U

VLASNIŠTVU RH ZA OPĆINU MARTINSKU VES

OPĆINA MARTINSKA VES
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2009. godine prihvatila Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata. Važan korak u unaprjeđenju normativnog okvira za savjetovanja s javnošću ostvaren je donošenjem Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15) te jasnije definiran kroz članak 11. spomenutog Zakona. Savjetovanje s javnošću provodi se o Nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama utječe na interese građana.
Uz nacrt općeg akta o kojem se provodi savjetovanje s javnošću objavljuje se i: 1. Poziv javnosti-za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga u kojem su obrazloženi razlozi i ciljevi koji se žele postići donošenjem akta, te je naveden i rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga 2. Obrazac -za sudjelovanje javnosti u internetskom savjetovanju Nakon provedenog postupka savjetovanja s javnošću, sastavlja se Izvješće u kojem su sadržane prihvaćene ili neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz savjetovanja s obrazloženjem te ga objavljuje na službenoj web stranici.

OBAVIJEST-JAVNI UVID (28.09.-12.10.2018.)

2019.

2018.