IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MARTINSKA VES

Na temelju Nacrta prijedloga ID Plana Načelnik Općine Martinska Ves je 13.02.2023. god. donio Zaključak o utvrđivanju Prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves za javnu raspravu.
Obavijest o javnoj raspravi objavljena je 15. veljače 2023. godine na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Općine Martinska Ves i Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije te u „Jutarnjem listu”.
Sukladno objavi, javna rasprava je održana u razdoblju od 24. veljače 2023. godine do 03. ožujka 2023. godine u organizaciji Jedinstvenog upravnog odjela Općine Martinska Ves uz suradnju stručnog izrađivača Plana, Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije.
Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog ID Plana je bio izložen na javnom uvidu u prostorijama Općine Martinska Ves, na privremenoj adresi, Desna Martinska Ves 63A u prizemlju, svakim radnim danom u vremenu od 09.00 do 13.00 sati., te na mrežnoj stranici Općine Martinska Ves (www.martinskaves hr.). Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves, održano je 28. veljače 2023. godine s početkom u 10.00 sati, na adresi Desna Martinska Ves 63A u dvorani na katu.
Posebnim obavijestima sa pozivom za sudjelovanje u javnoj raspravi pozvana su javnopravna tijela određena posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu ID Plana. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogla su se dostaviti zaključno s 3. ožujka 2023. godine dostavom u prostorije Općine Martinska Ves, upisom u knjigu primjedbi, putem pošte na privremenu adresu Općine Martinska Ves, Desna Martinska Ves 63A, 44201 Martinska Ves te usmeno na Zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja.
U nastavku donosimo izvješće o javnoj raspravi.
Dokument:
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI