SAZIV – 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

SAZIVAM 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Martinska Ves koja će se održati dana 30. kolovoza 2023. godine (srijeda) u prostorijama Vatrogasnog doma, Desna Martinska Ves 63a,
s početkom u 18,00 sati
Za sjednicu predlažem slijedeći DNEVNI RED
AKTUALNI SAT
1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martinska Ves za 2022. godinu
             a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.godinu,
             b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022.
                 godinu,
             c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje,
                 prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom
                 pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2022. godini
            d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2022. godinu,
            e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu
              f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
                izgrađene zgrade u prostoru za 2022. godinu
               – predlagatelj-općinski  načelnik
               – izvjestitelj – predstavnica „PIN-93“d.o.o. za usluge
 3.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Martinska Ves za 2023. godinu
      a) Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.godinu,
      b) Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.
          godinu,
      c) Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje,
          prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom
          pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2023. godini
      d) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2023. godinu,
          – predlagatelj-općinski  načelnik
          – izvjestitelj – predstavnica „PIN-93“d.o.o. za usluge
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine
       Martinska Ves  u 2022. godini
       – predlagatelj-općinski  načelnik
       – izvjestitelj – predstavnik Vatrogasne zajednice
 5.   Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Martinska Ves za 2023.
       godinu
       – predlagatelj-općinski  načelnik
       – izvjestitelj – predstavnik Vatrogasne zajednice
 6.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara Općine Martinska Ves
        – predlagatelj-općinski  načelnik
        – izvjestitelj – predstavnik Vatrogasne zajednice
 7.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za
        2022. godinu
        – predlagatelj-općinski  načelnik
        – izvjestitelj – predstavnik Vatrogasne zajednice
8.    Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju  Vatrogasne zajednice
       Općine Martinska Ves u 2022. godini
        – predlagatelj-općinski  načelnik
        – izvjestitelj – predstavnik Vatrogasne zajednice
9. Prijedlog Odluke o korištenju društvenih domova na području na području Općine Martinska Ves
       – predlagatelj-općinski  načelnik
       – izvjestiteljica – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
10. Prijedlog Odluke o visini najma za korištenje javne površine
      – predlagatelj-općinski  načelnik
       – izvjestiteljica – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
  11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje
       od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine
– predlagatelj- općinski načelnik
– izvjestitelj- općinski načelnik
PREDSJEDNIK
Mario Turek
Dokument: