SAZIV – 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

S A Z I V A M

14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Martinska Ves
koja će se održati dana 11. prosinca 2023.godine (ponedjeljak)

u prostorijama Vatrogasnog doma, na adresi Desna Martinska Ves 63a, s početkom u 18.00 sati

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

AKTUALNI SAT
1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves
2. Prijedlog Proračuna Općine Martinska Ves za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
a) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024.godinu,
b) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu,
c) Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje,
prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2024. godini
d) Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2024. godinu,
e) Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
f) Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru za 2024. godinu
– predlagatelj-općinski načelnik
– izvjestitelj – predstavnica „PIN-93“d.o.o. za usluge,
3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Martinska Ves za 2024. godine
– predlagatelj-općinski načelnik
– izvjestitelj – predstavnica „PIN-93“d.o.o. za usluge
4. Prijedlog odluke o porezima Općine Martinska Ves
– predlagatelj-općinski načelnik
– izvjestiteljica – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju plaće, naknada i drugih primanja dužnosnika,
članova Općinskog vijeća, te službenika i namještenika Općine Martinska Ves
– predlagatelj-općinski načelnik
– izvjestiteljica – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela

PREDSJEDNIK
Mario Turek

 

Dokument: SAZIV