JAVNA RASPRAVA
JAVNA RASPRAVA
KARTE
U Martinskoj Vesi, 06. listopad 2016. JAVNU  RASPRAVU O Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves I. Objavljuje se javna rasprava o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves i upućuje na javni uvid. II. Javni  uvid u Prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves počinje 17. listopada 2016. godine,  a završava zaključno sa 26. listopada 2016. godine. Prijedlog plana biti će izložen svaki radni  dan u prostorijama Općine Martinska Ves, zgrada općinske uprave, Desna Martinska Ves 67, u vremenu od 09.00 do 13.00 sati. Više u dokumentu desno..
Gradjevinska_podrucja_PRIJEDLOG_PLANA-4.1.Bok Palanječki_i_Strelečko Gradjevinska_podrucja_PRIJEDLOG_PLANA-4.2.Tišina_Kaptolska_Erdetska_Zircica Gradjevinska_podrucja_PRIJEDLOG_PLANA-4.3.1.Mahovo_Ljubljanica_Setus Gradjevinska_podrucja_PRIJEDLOG_PLANA-4.3.2.Mahovo_Ljubljanica_Setus Gradjevinska_podrucja_PRIJEDLOG_PLANA-4.4.Martinska_Ves Gradjevinska_podrucja_PRIJEDLOG_PLANA-4.5.Trebarjevo_Desno_i_Lijevo Gradjevinska_podrucja_PRIJEDLOG_PLANA-4.6.Luka_Lijeva Gradjevinska_podrucja_PRIJEDLOG_PLANA-4.7.Desno_i_Lijevo_Zeljezno Gradjevinska_podrucja_PRIJEDLOG_PLANA-4.8.Jezero_Posavsko_Dubrovčak_Desni III._ID_PPUO_MARTINSKA_VES_1._KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA-PRIJEDLOG PLANA-1. KORIŠTENJE I NAMJENA PRO III._ID_PPUO_MARTINSKA_VES_2._INFRASTRUKTURA-2. INFRASTRUKTURA III._ID_PPUO_MARTINSKA_VES_3._UVIJETI KORISTENJA PROSTORA-3. UVJETI KORISTENJA III._ID_PPUO_MARTINSKA_VES_3.A_EKOLOŠKA MREŽA-3.A EKOLOŠKA MREŽA III._ID_PPUO_MARTINSKA_VES_3B._OGRANICENJA-3B. UVJETI KORIŠTENJA_POSEBNA OGRANICENJA SAŽETAK ZA JAVNOST
Opæina Martinska Ves