DOKUMENTE MOŽETE OTVORITI KLIKOM NA IKONU SA DESNE STRANE
14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
Zapisnik s 13. sjednice Općinskog vijeća

1. a) Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves u 2015. godini

b) Odluku o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves u 2015. godini

2. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

3. a) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves za razdoblje 2016. do 2019. godine

b) Odluku o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves za

razdoblje 2016. do 2019. godine

4. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Martinska Ves za 2016.godinu

5. a) Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2015. godinu

b) Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2015. godinu

6. a) Izvješće o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves u 2015. godini

b) Odluku o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves u 2015. godini

7. Odluku o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Martinska Ves.

8. Odluku o imenovanju „Spomen sobe braće Radić“ molimo objaviti u "rad općinskog vijeća" - 14. sjednica Općinskog vijeća

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje od 01.01- 30.06.2016. godine

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01.- 30.06.2016. godine

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 01.01. - 30.06.2016. godine

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Republike Hrvatske u 2016. godini za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godinu

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru

2. 2. Izmjene i dopune proračuna Općine Martinska Ves za 2016. godinu

a) 2. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

b) 2. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

c) 2. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske u 2016. godini

d) 2. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu

3. Odluku o jednokratnim novčanim potporama učenicima i studentima s područja Općine Martinska Ves za učeničku/akademsku 2016/2017. godinu

4. Odluku o sufinanciranju troškova izobrazbe i polaganja ispita o održivoj uporabi pesticida i troškova analize tla na području Općine Martinska Ves u 2016. godini

5. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine

15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
Zapisnik s 14. sjednice Općinskog vijeća

1. Odluku o novčanoj potpori za novorođeno dijete

2. a) Izvješće o stanju u prostoru Općine Martinska Ves 2011.-2015. godine

b) Odluku o usvajanju Izvješća stanja u prostoru Općine Martinska Ves 2011.- 2015.godine

3. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju troškova izobrazbe i polaganja ispita o održivoj uporabi pesticida i troškova analize tla na području Općine

Martinska Ves u 2016. godini

4. Odluku o dodjeli javnih priznanja Općine Martinska Ves za 2016. godinu i nagrade za životno djelo

16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
Zapisnik s 15. sjednice Općinskog vijeća

1. Odluku o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves

2 3. Izmjene i dopune proračuna Općine Martinska Ves za 2016. godinu,

a) 3. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,

b) 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,

c) 3. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2016. godini

d) 3. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu,

e) 1. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu

3. Proračun Općine Martinska Ves za 2017. godinu,

a) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu,

b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

c) Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini

d) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu,

e) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu

f) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2017. godinu

4. Odluku o izmjeni Odluke o sufinanciranju pojačanog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Martinska Ves

5. Odluku o sufinanciranju pojačanog održavanja lokalnih cesta na području Općine Martinska Ves

6. Odluku o 2. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.

16. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
Zapisnik s 16. sjednice Općinskog vijeća
OPĆINA MARTINSKA VES
PREDHODNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
17. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
Zapisnik s 17. sjednice Općinskog vijeća

1. Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Martinska Ves za 2017. godine

2. Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Martinska Ves za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe

birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Martinska Ves za 2017. godinu

3. Odluka o sufinanciranju pojačanog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Martinska Ves u 2017. godini

4. Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Martinska Ves

2. Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Martinska Ves za 2016. godinu

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016.godinu,

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2016. godini,

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu,

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu.

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2016. godinu

g.1. )Izvješće o radu vlastitog pogona za 2016. godinu

g.2. )Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu vlastitog pogona za 2016. godinu

3. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Marinska Vest za 2017. godinu

a) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu,

b) I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

c) I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini

d) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2017. godinu,

4. Odluka o jednokratnim novčanim potporama učenicima s područja Općine Martinska Ves za maturalno putovanje u 2017.godini

5.1. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju poslovne građevine na kč.br. 335/1, k.o. Martinska Ves u građevinu javne i društvene

namjene, 3. skupine na području Općine Martinska Ves

5.2. Prilog uz Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju poslovne građevine na kč.br. 335/1, k.o. Martinska Ves u građevinu javne i društvene

namjene, 3. skupine na području Općine M.Ves

6. Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Martinska Ves

7. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju pojačanog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Martinska Ves u 2017. godini

8. Odluka o ispravci pogreške u Odluci o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves

9. 1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves za 2016. godinu

9.2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves za 2016. godinu

10. 1. Izvješće o radu Općinskog načelnika, za razdoblje srpanj- prosinac 2016. godine

10.2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje srpanj- prosinac 2016. godine

11. Odluku o isplati prigodne naknade-uskrsnice umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade - molimo objaviti u "rad Općinskog vijeća" 19. sjednica.

18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA - ZAPISNIK
Zapisnik s 18. sjednice Općinskog vijeća