1. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Martinska Ves za 2020. godinu,

1.1. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu,

1.2. II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

1.3.II. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje

izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini

1.4.II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu,

1.5. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

2. Proračun Općine Martinska Ves za 2021. godinu,

2.1. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu,

2.2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,

2.3. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u

vlasništvu Republike Hrvatske u 2021. godini

2.4. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021. godinu,

2.5. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu

2.6. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu

3. Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Martinska Ves za 2021. godine

4. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

4.1. Odluku o prihvaćanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

5. Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Martinska Ves

6. Odluku o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite Općine Martinska Ves

7. Odluku o jednokratnim novčanim potporama osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicima s područja Općine Martinska Ves za maturalno putovanje u 2021. godini

8. Odluku o jednokratnim novčanim potporama učenicima i studentima s područja Općine Martinska Ves za učeničku/akademsku 2021./2022. godinu

9. Odluku o isplati prigodne naknade-uskrsnice umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade

10. Odluku o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Martinska Ves u dječjim vrtićima

11. Izvješće o stanju u prostoru Općine Martinska Ves za razdoblje od 2016. godine do 2019. godine

11.1. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju u prostoru Općine Martinska Ves za razdoblje od 2016. godine do 2019. godine

12. Odluku o ustupanju prava korištenja smještajnih kapaciteta u poslovnom objektu u Zaostrogu za 2021. godinu

13. Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o predaji miješanog komunalnog otpada Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Šagulje

14. Odluku o osnivanju i prijenosu prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Martinska Ves

1. Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Martinska Ves

2. Odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

3. Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju plaće, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća, te službenika i namještenika Općine Martinska Ves

4. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona Općine Martinska Ves

5.Odluku o jednokratnim novčanim potporama osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicima s područja Općine Martinska Ves za maturalno putovanje u 2020. godini

6. Odluku o isplati prigodne naknade-uskrsnice umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade

7. Odluku o sufinanciranju troškova izobrazbe o održivoj uporabi pesticida u 2020. godini

8.A. Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje 01.07.2019. do 31.12.2019. godine

8.B. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje 01.07.2019. do 31.12.2019. godine

OPĆINA MARTINSKA VES
PREDHODNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
16. sjednica Općinskog vijeća
Rad općinskog vijeća

1. II. izmjene i dopune Proračuna Općine Martinska Ves za 2019. godinu,

a) II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.godinu,

b) II. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu,

c) II. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2019. godini

d) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu,

e) Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

f) Izmjene i dopune Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu

2. Proračun Općine Martinska Ves za 2020. godinu,

a) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu,

b) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

c) Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini

d) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu,

e) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

f) Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu.

3. Odluku o izvršavanju Proračuna Općine Martinska Ves za 2020. godine

4. Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Martinska Ves za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Martinska Ves za 2020. godinu

5. Odluku o sufinanciranju pojačanog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Općine Martinska Ves u 2020. godini

6. Odluku o izmjeni Odluke o određivanju plaće, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća, te službenika i namještenika Općine Martinska Ves

7. Odluku o nabavi službenog vozila za potrebe Općine Martinska Ves

8. Odluku o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Martinska Ves označenih kao kč.br. 632 i kč.br. 633/1, k.o Martinska Ves

9. Odluku o pristupanju Općine Martinska Ves Zajednici proizvođača Sisačko-moslavačke županije - Zadruzi za proizvodnju, trgovinu i usluge

10. Odluku o izgledu službene odore te izgledu i sadržaj službene iskaznice komunalnog redara Općine Martinska Ves

11. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Martinska Ves.

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

1. Odluku o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Općine Martinska Ves

2. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Općine Martinska Ves

18. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

20. sjednica Općinskog vijeća

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu,

1.1. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019.godini,

1.2. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini,

1.3. Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2019. godinu,

1.4. Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2019. godinu,

1.5. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019.godinu

1.6. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.godinu

1.7. Izvješće o radu vlastitog pogona za 2019. godinu

1.8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu vlastitog pogona za 2019. godinu

2. Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Martinska Ves za 2019. godinu

3. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Martinska Ves za 2020. godinu,

3.1. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu,

3.2. I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu,

3.3. I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2020. godini

3.4. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2020. godinu,

4. Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves u 2019. godini

4.1.Odluku o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves u 2019. godini

5. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves za četverogodišnje razdoblje

5.1. Odluku o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Martinska Ves za četverogodišnje razdoblje

6. Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

7. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Martinska Ves za 2020. godinu

8. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2019. godinu

8.1.Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves za 2019. godinu

9 Izvješće o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves u 2019. godini

9.1.Odluku o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Općine Martinska Ves u 2019. godini

10. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves za 2019. godinu

10.1.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves za 2019. godinu,

11. Odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Martinska Ves

12. Odluku o davanju suglasnosti za pristupanje urbanom području Grada Siska

13. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Martinska Ves

14. Odluku o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnog tijela Općine Martinska Ves

15. Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Martinska Ves za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Martinska Ves za 2020. godinu

16. Odluku o davanju suglasnosti Općinskogm načelniku za poduzimanje radnji u svrhu realizacije izgradnje sunčane elektrane.

Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

19. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluku o sklapanju Sporazuma o zajedničkom koordiniranju aktivnosti civilne zaštite u vezi kretanja stanovnika s područja jedinica lokalne samouprave potpisnica ovog Sporazuma

2. Odluku o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19 na području Općine Martinska Ves

17. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

21. sjednica Općinskog vijeća

1. Odluku o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Martinska Ves,

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Martinska Ves za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine

a) Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u razdoblju 01.01. do 30.06 2020. godine,

b) Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u razdoblju 01.01. do 30.06 2020. godine,

c) Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju 01.01. do 30.06. 2020. godine,

d) Izvještaj o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za razdoblje 01.01. do 30.06 2020. godine

e) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za razdoblje 01.01. do 30.06 2020. godine

f) Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01. do 30.06 2020. godine

3. Odluku o jednokratnim novčanim potporama učenicima i studentima s područja Općine Martinska Ves za učeničku/akademsku 2020./2021. godinu

4. Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Martinska Ves

5.a. Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

5.b. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika, za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

22. sjednica Općinskog vijeća

1. I. izmjene i dopune Proračuna Općine Martinska Ves za 2021. godinu,

1.a) I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.godinu,

1.b) I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu,

1.c) I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2021. godinu,

2. Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Martinska Ves

3. Poslovničku odluku o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

4. Odluku o izmjeni Odluke o isplati prigodne naknade-uskrsnice umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade

5. Odluku o plaćanju dijela potraživanja za javnu vodoopskrbu za područje Općine Martinska Ves

6. Odluku o načinu raspodjele raspoloživih sredstava pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak oštećenja nastalih uslijed potresa na području Općine Martinska Ves

7. Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Martinska Ves za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Općinskom

vijeću Općine Martinska Ves za 2021. godinu

8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Martinska Ves za 2020. godinu,

9. Odluku o izmjeni Odluke o novčanoj potpori za novorođeno dijete s područja Općine Martinska Ves

10. Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju i prijenosu prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Martinska

23. sjednica Općinskog vijeća

Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

24. sjednica Općinskog vijeća
1. Odluku o davanju suglasnosti općinskom načelniku za raskid Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta KLASA: 320-02/18-01/30, URBROJ:2176/15-18-11 od 08.lipnja 2018., KLASA: 320-02/18-01/30, URBROJ:2176/15-18-12 od 08.lipnja 2018 i KLASA: 320-02/20-01/16, URBROJ:2176/15-02/1-20-12 od 27.travnja 2020.

2. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja po provedenom Javnom natječaju za osnivanje i prijenos prava građenja na nekretninama u

vlasništvu Općine Martinska Ves: k.č.br. 6/1, k.č.br.7 i dio k.č.br.18 u k.o. Mahovo

3. Odluku o dopuni Odluke o korištenju društvenih domova na području Općine Martinska Ves

Zapisnik sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća
1. Odluku o izboru Mandatnog povjerenstva 2. lzvješće Mandatnog povjerenstva o mandatima članova Općinskog vijeća Općine Martinska Ves i verifikacija mandata 3. Odluku o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja 4. 1. Odluku o izboru predsjednika 4.2. Odluku o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća 5. Odluku o izboru povjerenstva za statutarno-pravna pitanja 6. Odluku o izboru povjerenstva za financije i proračun 7. Odluke o izmjeni Odluke o određivanju plaće, naknada i drugih primanja dužnosnika, članova Općinskog vijeća, te službenika i namještenika Općine Martinska Ves.

Zapisnik sa 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Martinska Ves